Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Naším záväzkom v spoločnosti Mascus je zaručiť ochranu vášho súkromia, kedykoľvek navštívite naše webové stránky alebo s nami komunikujete elektronicky.

Naše Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, čo sa deje s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete (napríklad e-mailom), alebo ktoré zhromažďujeme, keď ste na našich webových stránkach a používate ich. Svoje Zásady ochrany osobných údajov príležitostne aktualizujeme a na tejto webovej stránke vždy nájdete najaktuálnejšiu verziu. Informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžu byť doplnené alebo upravené prostredníctvom iných zmlúv so spoločnosťou Mascus či iných oznámenia.

Tento dokument je vyhotovený v anglickom jazyku. Ak bude táto Zmluva preložená do iného jazyka, anglická verzia bude mať prednosť a bude rozhodujúci.

V týchto Zásadách sa pojmy "Mascus", "my" a "naše" alebo "správca osobných údajov" znamená spoločnosť Mascus International BV, ktorá na základe týchto Zásad zodpovedá za vaše osobné údaje.

Aké údaje zhromažďujeme

Pri prevádzke našich webových stránok môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • Podrobnosti o vašich návštevách našich webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým pristupujete, najmä:
  • oúdaje
  • o prevádzke
  • o údaje
  • o mieste,
 • webové logy,
 • iné údaje o zariadení či systémové komunikačné údaje,
 •  informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na našich webových stránkach, napr. pri registrácii účtu, keď sa prihlásite k zasielaniu informácií, urobíte nákup, poskytnete svoje kontaktné údaje Predajcom vybavenia prostredníctvom funkcií webových stránok, alebo ak odpoviete na prieskum či sa prihlásite na akciu,
 •  informácie, ktoré nám poskytnete pri komunikácii s nami z akéhokoľvek dôvodu

Používanie súborov cookie

Po dobu, kedy sa nachádzate na našich webových stránkach, môžeme príležitostne zhromažďovať informácie týkajúce sa vášho počítača. To nám umožňuje napĺňať náš oprávnený záujem spočívajúci vo skvalitňovanie našich služieb a prípadnom poskytovaní štatistických informácií o používaní našich webových stránok našim inzerentom.

Podobne ako vo vyššie uvedených prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu pomocou súborov cookie. Tam, kde sú používané súbory cookie, sa tieto súbory automaticky stiahnu do vášho počítača. Súbor cookie sa ukladá na pevný disk vášho počítača, pretože tieto súbory obsahujú informácie, ktoré sú prenášané na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšovať naše webové stránky a službu, ktorú vám poskytujeme.

Všetky počítače sú schopné odmietnuť súbory cookie. To možno vykonať v nastavení vášho prehliadača. Treba mať na pamäti, že ak sa rozhodnete súbory cookie odmietnuť, môže sa stať, že nebudete mať prístup k určitým častiam našich webových stránok.

Naši inzerenti môžu tiež používať súbory cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Tieto súbory cookie (ak sú použité) budú stiahnuté, akonáhle kliknete na reklamu na našich webových stránkach.

Prečítajte si viac o tom, jako používame súbory cookie.

Nestopovat - V súčasnosti nereagujeme na signály „Do not Track“ odoslané z internetových prehliadačov.

Nakladanie s vašimi údajmi

Informácie, ktoré v súvislosti s vami zhromažďujeme a uchovávame, sú nevyhnutné predovšetkým k tomu, aby sme vám mohli poskytovať svoje služby. Ďalej sme oprávnení tieto informácie používať na tieto účely:

 • ·         Aby sme vám mohli poskytnúť vyžiadané informácie o našich výrobkoch alebo službách.
 • ·         Aby sme vám mohli poskytnúť informácie o iných výrobkoch, o ktorých na základe svojho oprávneného záujmu usúdime, že by vás mohli zaujímať, ak ste udelili svoj súhlas so zasielaním takýchto informácií. Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • ·         Aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči vám.
 • ·         Aby sme vás mohli informovať o akýchkoľvek zmenách našich webových stránok, ako sú zlepšenia alebo zmeny služieb či výrobkov, ktoré môžu ovplyvniť našu službu
 • ·         Za účelom zachovania nášho oprávneného záujmu ochrániť bezpečnosť našich systémov, siete a užívateľov.

Ďalej sme oprávnení používať vaše údaje alebo umožniť vybraným tretím osobám používať vaše údaje na to, aby sme vám poskytli informácie o nesúvisiacim tovare a službách, o ktorých usúdime, že by vás mohli zaujímať. My alebo tieto tretie osoby vás môžeme kontaktovať v súvislosti s týmto tovarom a službami, a to akýmkoľvek spôsobom, s ktorým ste vyslovil / a súhlas v čase, keď boli vaše údaje zhromažďované.
Ak ste novým zákazníkom, budeme vás kontaktovať alebo umožníme tretím osobám vás kontaktovať iba vtedy, ak ste k tomu dal / a súhlas, a iba spôsobmi, s ktorými ste súhlasil / a.
Ak nechcete, aby sme my alebo tretie osoby používali vaše údaje, budete mať možnosť odoprieť svoj súhlas v okamihu, kedy nám budete poskytovať svoje údaje, a to na formulári, prostredníctvom ktorého zhromažďujeme vaše údaje.
Upozorňujeme, že našim inzerentom neposkytujeme informácie spojené s identifikovateľnými fyzickými osobami, ale príležitostne môžeme poskytnúť súhrnné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje ukladáme na serveroch umiestnených v Európe; údaje, ktoré od vás získame, však môžeme rovnako odovzdať na spracovanie a ukladanie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako pre väčšinu spoločností, aj pre nás niektoré funkcie zabezpečujú externí dodávatelia. Aby sme mohli prevádzkovať svoje podnikanie a dodávať vám naše výrobky a služby, budú títo externí dodávatelia mať prístup k vašim informáciám. Títo externí dodávatelia môžu tiež spracovávať informácie mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru. Môžu napríklad spracovávať a vybavovať vaše objednávky, spracovávať vaše platobné údaje a poskytovať podporné služby. Tieto krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru môžu uplatňovať inú úroveň ochrany údajov ako krajina vášho pobytu. Za určitých okolností môžu prístup k vašim osobným údajom získať súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo bezpečnostné orgány týchto cudzích štátov. Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s takým odovzdávaním, ukladaním či spracovávaním. Prijmeme všetky primerané opatrenia na to, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi bude zaobchádzať bezpečným spôsobom a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Kedykoľvek využívame externých dodávateľov, ktorí nám pomáhajú podporovať našu obchodnú činnosť, uplatňujeme zmluvné a technické opatrenia, ktorými zabezpečujeme, aby títo poskytovatelia služieb používali údaje, ktoré im poskytneme, len na dodávanie našich výrobkov a služieb, a nie pre vlastnú potrebu. Ak budete mať záujem o ďalšie podrobnosti o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prosím nižšie uvedeným spôsobom.
Osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté, ukladáme na našich zabezpečených serveroch. Podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek transakcií uzavretých na našich stránkach budú za účelom zaistenia ich bezpečnosti zašifrované.

Prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré nám boli zaslané elektronicky; prenos týchto údajov teda vykonávate úplne na vlastné nebezpečenstvo. V prípadoch, kedy vám pridelíme (alebo si zvolíte) heslo umožňujúce prístup k určitým častiam našich stránok, zodpovedáte za zachovanie dôvernosti tohto hesla.

Oznamovanie vašich osobných údajov

Tretie osoby. Ako je uvedené vyššie, k plneniu funkcií súvisiacich s našimi službami môžeme príležitostne využívať tretie osoby (napríklad Google Analytics pre analýzu údajov o užívaní internetových stránok a Tripolis pre služby automatizovaného marketingu prostredníctvom elektronickej pošty). Na využitie ich služieb môže byť nevyhnutné odovzdávať určité, nie citlivé, informácie o vás na ich platformy. Uzavrieme Ak zmluvný vzťah s inou osobou za účelom poskytovania konkrétnej služby (napríklad prepravné alebo finančné služby) a vy sa zaregistrujete na využívanie týchto služieb alebo prípadne uzavriete zmluvu o ich využívaní, budeme s takou treťou osobou zdieľať vaše kontaktné informácie či iné informácie potrebné na to, aby mohla poskytnúť požadované služby. V súvislosti s našou obchodnou činnosťou tiež môžeme oznamovať osobné údaje právnym, finančným a iným odborným poradcom a našim veriteľom či poisťovateľom, ak sa tieto osoby zaviažu zachovať ich dôvernosť.

Anonymizované údaje. Môžeme zdieľať agregované demografické informácie alebo iné anonymizované informácie s našimi dôveryhodnými partnermi.

Obchodné zmeny. Ak dôjde k fúzii, akvizícii, predaji majetku, vzniku spoločného podniku, ponuke cenných papierov, insolvencii, reorganizáciu, likvidáciu, zrušenie alebo inému prevodu vlastníckeho práva k všetkej našej obchodnej činnosti alebo jej podstatnej časti, môžeme zdieľať alebo odovzdať vaše osobné údaje tretej osobe či osobám v súvislosti s takouto obchodnou zmenou.

Spriaznené osoby. Ako člen skupiny spoločností Ritchie Bros zdieľame niektoré osobné údaje s členmi koncernu, ktorého súčasťou sú ďalšie spriaznené osoby spoločnosti Mascus, a to na účely zodpovedajúce týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Toto zdieľanie nám umožňuje napĺňať náš oprávnený záujem spočívajúci vo skvalitňovanie našich spoločných výrobkov a služieb a lepšie porozumieť sekundárnemu trhu s príslušným vybavením. Máme tiež oprávnený záujem na ochrane integrity našich predajných riešení formou zdieľania informácií s cieľom zamedzenia podvodov a sledovanie našich sietí a systémov. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať, ak je to potrebné na to, aby sme boli schopní poskytovať služby alebo výrobky, ktorých poskytnutie ste si s nami dohodli. Ak to pripúšťa zákon, môžete od týchto spriaznených spoločností obdržať propagačné a iné oznámenia. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Vyšetrovanie a právne otázky. V rozsahu vyžadovanom alebo povolenom platnými právnymi predpismi oznámime informácie o vás tretím osobám za účelom:

 • ·         splnenie zákonných povinností v reakcii na súdne výzvu či súdny príkaz alebo v súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním, za účelom spolupráce so štátnymi orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súkromnými osobami, vrátane právnych poriadkov iných štátov, ako je štát vášho bydliska,
 • ·         ochraňuje práva, povesti, bezpečnosti a majetku nás, našich užívateľov alebo iných osôb,
 • ·         ochrany pred právnou zodpovednosťou,
 • ·         stanovenie či výkonu našich práv na obranu proti právnym nárokom, alebo
 • ·         vyšetrovania, prevenciu či prijatie opatrení ohľadom podozrenia na porušenia, podozrenia z podvodu, porušenia našich obchodných podmienok, zásad alebo zmlúv, alebo v iných prípadoch, kedy to vyžadujú alebo pripúšťajú platné právne predpisy.

Odkazy tretích strán

Na našich webových stránkach sa môžete stretnúť s odkazy na webové stránky tretích osôb. Tieto webové stránky by mali mať vlastné zásady ochrany osobných údajov, s ktorými by ste sa mali zoznámiť. Za také zásady ochrany osobných údajov nepreberáme žiadnu zodpovednosť, pretože nad nimi nemáme žiadnu kontrolu.

Vaše práva

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva opísaná v tejto časti, môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené nižšie v časti "Ako nás kontaktovať". Upozorňujeme, že než podnikneme na základe vašej žiadosti akékoľvek kroky, môžeme vás vyzvať na preukázanie vašej totožnosti.

Prístup k informáciám. V niektorých štátoch (tj. Európskej únii, alebo štátu Kalifornia) vám môže na základe platných právnych predpisov vzniknúť právo na informácie o tom, kto, kde, prečo, ako a ako dlho bude uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje. Prístup k týmto informáciám môže byť podmienený uhradením našich nákladov na poskytnutie vami požadovaných informácií. Osoby s bydliskom v Kalifornii sú najmä oprávnené nás raz za kalendárny rok bezplatne požiadať o oznámenie, v ktorom budú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré zdieľame s tretími osobami alebo so spriaznenými osobami v rámci koncernu, na účely priameho marketingu týchto osôb. Ak máte záujem o podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás prosím prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Oprava nepresných alebo neúplných údajov. Máte právo požadovať opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Kontaktujte nás prosím pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

Prenosnosť údajov. V niektorých štátoch vám môže zo zákona vzniknúť právo vyžiadať si kópie osobných údajov, ktoré ste nám poskytol / a, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a / alebo požadovať, aby sme tieto informácie odovzdali inému poskytovateľovi služieb (ak je to technicky možné) .

Uchovávanie a vymazanie údajov. Vaše osobné údaje spravidla uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie našej vzájomnej zmluvy a našich právnych povinností. Ak si už ďalej neprajete, aby sme používali vaše osobné údaje na poskytovanie našich služieb, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a zrušenie vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že ak si vyžiadate vymazanie vašich osobných údajov:

 • ·         Sme oprávnení uchovávať niektoré údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naše oprávnené obchodné záujmy, ako je odhaľovanie a prevencia podvodov, napríklad na to, aby užívateľ nemohol znovu otvoriť účet potom, čo bola pozastavená jeho platnosť.
 • ·         Sme oprávnení uchovávať a používať údaje v rozsahu potrebnom na dodržiavanie našich daňových, oznamovacích a účtovných povinností.
 • ·         Niektoré kópie údajov zostanú po určitú obmedzenú dobu v našich záložných systémoch.

Odvolanie súhlasu a obmedzenia spracovania. Ak ste udelil / a svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Mascus spracovávala vaše osobné údaje, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to tak, že nám zašlite na nižšie uvedenú adresu oznámenie, v ktorom uvediete, aký súhlas odvolávate. Upozorňujeme, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek činností spracovania vykonaných na základe uvedeného súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých štátoch môžete mať na základe platných právnych predpisov právo obmedzenie spôsobov, akými používame vaše osobné údaje, najmä ak:
i) spochybňujete presnosť vašich osobných údajov,
ii) spracovanie je protiprávne, ale vy odmietate vymazanie vašich osobných údajov,
iii) vaše osobné údaje už pre účely spracovania nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na určenie, výkonu alebo obrany právnych nárokov, alebo
iv) z dôvodov uvedených v nasledujúcom odseku ste vzniesol / a námietku proti spracovaniu a čaká sa na overenie, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Mascus prevažujú nad vašimi záujmami.

Námietky proti spracovaniu. V niektorých štátoch môžete mať na základe platných právnych predpisov právo požadovať, aby spoločnosť Mascus nepoužívala vaše osobné údaje pre určité účely (vrátane profilovanie), pokiaľ je takéto spracovanie založené na oprávnenom záujme. Ak vznesiete námietku proti takémuto spracovaniu, spoločnosť Mascus nebude vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre takéto spracovanie alebo ak nie je takéto spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon a obranu právnych nárokov.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek požadovať, aby bolo spracovávanie vašich osobných údajov na účely tohto priameho marketingu ukončené, a to zaslaním e-mailu s žiadosťou o ukončení na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.
Podanie sťažnosti. Máte právo na podávanie sťažností na činnosti spracovania osobných údajov vykonávaných spoločnosťou Mascus príslušným orgánom na ochranu osobných údajov. Veríme, že obrátite ak sa najprv na nás, podarí sa nám vyriešiť vašu sťažnosť zmierom. Ak sa to nepodarí, naším hlavným dozorným úradom je holandský úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako nás kontaktovať

V súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov uvítame akékoľvek otázky, komentáre alebo žiadosti. Preto sa prosím neváhajte obrátiť na oddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti Mascus na adrese:

Poverenec pre ochranu osobných údajov
kópia: Ritchie Bros.
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby, British Columbia V5J 0C6
Kanada

Email: dataprotection@ritchiebros.com

Všeobecne sa na nás môžete obrátiť tiež na:
Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Nizozemsko
Registrační číslo: 57776806