Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Vitajte na stránkach internetových služieb spoločnosti Mascus dostupných z adresy www.mascus.sk (Ďalej len "Internetová služba"). Používaním Internetové služby alebo registráciou vyslovujete súhlas s nižšie uvedenými podmienkami. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si starostlivo preštudovali tieto podmienky. Všeobecné podmienky iných subjektov, než je spoločnosť Mascus, sú týmto výslovne vylúčené.

1. Všeobecné informácie o Internetové službe

Internetová služba je verejné online trhovisko, na ktorom užívatelia môžu vyhľadávať, nakupovať a predávať ťažké vozidlá a stroje. Internetová služba prezentuje aktuálny výber použitých vozidiel a strojov od popredných výrobcov a obchodníkov. Inzerovať tu môžu aj súkromné osoby. Internetová služba teda prepája kupujúci a predávajúci.
Zámerom Internetové služby je umožniť zverejňovanie inzercie v oblasti použitých vozidiel a strojov na internete. Predaj každého použitého vozidla alebo stroja ponúkaného v rámci Internetové služby ( "Predmet") sa vždy riadia kúpnou zmluvou, ktorú medzi sebou uzatvárajú priamo predávajúci a kupujúci. Spoločnosť Mascus nie je do transakcie ani kúpnej zmluvy nijako zapojená. Všetky informácie o Predmetu poskytuje predávajúci. Spoločnosť Mascus nezodpovedá za informácie obsiahnuté v inzerátoch zverejňovaných prostredníctvom Internetové služby.
Účelom inzercia zverejňované prostredníctvom Internetové služby je iba poskytnúť informácie. Hoci si spoločnosť Mascus želá, aby predávajúci pri využívaní Internetové služby konali uvážlivo a v dobrej viere, nemôže zaručiť, že nimi poskytnuté údaje neobsahujú chyby. Pred kúpou Predmetu inzerovaného v rámci Internetové služby je povinnosťou kupujúceho informovať sa u predávajúceho o podrobnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie o kúpe. Pri kúpe použitého predmetu prostredníctvom Internetové služby by mal byť kupujúci rovnako obozretný ako pri kúpe podobného predmetu prostredníctvom novinovej či iné inzercie.
Ak sa rozhodnete zakúpiť použité vozidlo alebo stroj či využiť finančných alebo prepravných služieb na základe údajov zverejnených v rámci Internetové služby, je Vašim zmluvným partnerom predávajúci, nie spoločnosť Mascus.

2. Registrácia užívateľov Internetové služby

Ak sa chcete zaregistrovať ako užívateľ internetovej služby Mascus, zadajte požadované užívateľské údaje a vyslovte súhlas s podmienkami, ktorých znenie pred registráciou obdržíte (prostredníctvom internetového odkazu). Pretože spoločnosť Mascus Vami poskytnuté informácie ukladá, pri ďalšom využití Internetové služby je nemusíte zadávať znova. Registrácia je určená pre osoby staršie ako 18 rokov.
Prijatím podmienok Internetové služby potvrdzujete, že Vami poskytnuté informácie sú správne, a zaväzujete sa, že budete spoločnosť Mascus neodkladne informovať e-mailom o ich prípadných zmenách. Spoločnosť Mascus si vyhradzuje právo registráciu bez udania dôvodu odmietnuť. Spoločnosť Mascus je oprávnená vypovedať Vaše užívateľské práva, ak ste zadali nedostatočnej či nesprávne údaje, alebo ak ste neoznámili ich zmenu. Spoločnosť Mascus Vám tiež môže zamietnuť prístup k Internetové službe a zrušiť Vám účet, ak budete konať v rozpore s podmienkami. Spoločnosť Mascus má rovnako k dispozícii zákonom stanovené prostriedky právnej ochrany.
K využívaniu Internetové služby je potrebné užívateľské meno a heslo; tieto údaje nesmú byť oznámené neoprávneným osobám. Používateľ Internetové služby je povinný okamžite informovať spoločnosť Mascus e-mailom v prípade, že prístup k jeho užívateľskému menu alebo hesle získala tretia osoba. Do okamihu doručenia takého e-mailu nesie používateľ zodpovednosť za užívanie Internetové služby prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla aj v prípade, že sa nejedná o ním schválený prístup.

3. Ochrana údajov a používania súborov cookie

Spoločnosť Mascus rešpektuje súkromie používateľov a vynakladá z obchodného hľadiska primerané úsilie, aby predišla nevhodnému nakladanie s osobnými údajmi, ktoré v rámci Internetové služby poskytnú. Zhromažďované údaje a údaje poskytnuté spoločnosti Mascus sú ukladané na serveroch v Európe. Spoločnosť Mascus je v rámci výkonu funkcií spojených s jej službami oprávnená užívať a zasielať údaje o zákazníkoch (ako je meno a e-mailová adresa) nezávislým poskytovateľom služieb. Využíva Ak spoločnosť Mascus na podporu svojej obchodnej činnosti nezávislých poskytovateľov služieb, umožňuje im zmluvnými a technologickými prostriedkami používať poskytnuté údaje len v spojení s produktmi a službami spoločnosti Mascus, a nie pre ich vlastné účely. Údaje môžu byť odovzdané tiež dodávateľom príslušenstvo, doplnkových produktov a finančných služieb alebo iným dodávateľom použitých strojov a služieb, ak si užívateľ takejto služby vyžiada. Viac informácií nájdete v našich

 Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú aj informácie o tom, ako spoločnosť Mascus používa súbory cookie. Registráciou ako užívateľ Internetové služby vyslovujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov aj s tým, ako spoločnosť Mascus používa súbory cookie.

4. Zverejnenie inzerátov

Inzerát vyvesený prostredníctvom Internetové služby alebo zaslaný spoločnosti Mascus považuje spoločnosť za žiadosť o zverejnenie tohto inzerátu prostredníctvom Internetové služby. Je povinnosťou predávajúceho upresniť, v ktorej kategórii Internetové služby má byť inzerát zverejnený, tj. Či v prehľade na webe spoločnosti Mascus, v rámci služby Mascus Plus (sekcia použitých strojov na vlastných Internetových stránkach predávajúceho) alebo na vlastnom intranete / extranetu predávajúceho.

Používateľ Internetové služby zodpovedá za to, že k obsahu, ktorý v rámci Internetové služby prezentuje, má všetky potrebné práva a povolenia. Obsah zverejňovaný v rámci Internetové služby nesmie porušovať žiadne práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu a nesmie obsahovať vyhlásenie či materiály, ktoré by mohli vyplývať zodpovednosť za škodu alebo zodpovednosť spoločnosti Mascus. Nie je obsah v súlade s týmto ustanovením, je užívateľ povinný poskytnúť spoločnosti Mascus plnú náhradu všetkých škôd.
V prípade, že inzerát nie je z nejakého dôvodu vhodný na zverejnenie, informuje spoločnosť Mascus o tom predávajúceho e-mailom. Spoločnosť Mascus si vyhradzuje právo okamžite, bez oznámenia predávajúcemu, odstrániť obsah a zrušiť užívateľské práva predávajúceho alebo kupujúceho, ktorý podľa uváženia spoločnosti Mascus používa Internetovú službu nevhodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi. Každý inzerát je pred zverejnením posudzovaný zvlášť.
V rámci jedného inzerátu je možné ponúkať iba jeden Predmet (použité vozidlo alebo použitý stroj).

Je povinnosťou predávajúceho zabezpečiť, aby inzerát obsahoval správne údaje o produkte s dostatkom informácií o Predmetu, jeho stavu a ďalších faktoroch, ktoré sú z pohľadu kupujúceho dôležité v rámci právnych predpisov, vládnych nariadení a dobrých obchodných mravov. Predávajúci sa zaväzuje, že dodrží kúpnu cenu, záruku a ďalšie informácie uvedené v inzeráte. Predávajúci je povinný upovedomiť spoločnosť Mascus o tom, že bol ním inzerovaný Predmet predaný, aby mohol byť jeho inzerát odstránený.
Spoločnosť Mascus má právo upravovať, klasifikovať a kopírovať celý obsah zadaný predávajúcim do Internetové služby alebo jeho časť a voľne ho užívať v rámci svojho podnikania.

Spoločnosť Mascus nie je schopná overovať, či sú informácie zadané užívateľmi správne. Z tohto dôvodu je osoba, ktorá spoločnosti Mascus poskytla nesprávne informácie, plne zodpovedná za všetky náklady a škody, ktoré vznikli v dôsledku takýchto informácií. Zverejnenie inzerátu je možné kedykoľvek pozastaviť. Ak dôjde k zrušeniu inzerátu ešte pred jeho zverejnením, nebude za neho účtovaný poplatok.

Z dôvodu indexácie údajov a uplatňovanie bezpečnostných opatrení nie je obsah platených inzerátov v Internetovej službe spoločnosti Mascus viditeľný okamžite. Doba potrebná k indexáciu sa môže líšiť v závislosti na zaťaženie servera. Inzeráty fakturovaných zákazníkov sa na internete zvyčajne objaví do niekoľkých hodín. Spoločnosť Mascus v rámci zaistenia bezpečnosti svojich zákazníkov a návštevníkov svojich stránok kontroluje, či súkromné inzeráty neobsahujú podvodné, klamlivé či protiprávny informácie. Na zverejnenie inzerátov dochádza až po tejto kontrole, ktorá môže trvať až 72 hodín.
Spoločnosť Mascus je povinná vrátiť poplatok za inzerciu v prípade, že nezverejní schválený inzerát. Náhrada za nezverejnenie inzerátu sa vo všetkých prípadoch obmedzuje na zaplatený poplatok za inzerciu. Spoločnosť Mascus poplatok za inzerciu vracať nemusia, ak na zverejnenie inzerátu nedošlo z dôvodov, ktoré spoločnosť Mascus nemohla ovplyvniť alebo primerane predpovedať alebo odvrátiť.

5. Poplatky a úhrada

Služby poskytované zadarmo zahŕňajú registráciu užívateľov, čítanie inzerátov, kontaktovanie predávajúcich a zverejňovanie otázok.
Zverejňovanie inzerátov v rámci Internetové služby je spoplatnené. Poplatky za zverejňovanie inzerátov sa riadi aktuálnym cenníkom. Ceny uvedené v cenníkov sú bez DPH.
Zverejnenie inzerátu zadaného do Internetové služby je vždy podmienené zaplatením príslušného poplatku. Poplatky za inzeráty môžu byť zaplatené prostredníctvom internetového bankovníctva, príkazu na úhradu, bankového prevodu alebo platby kreditnou kartou. Odkazy na internetovú bankový službu pre zaplatenie poplatkov nájdete na úvodnej internetovej stránke spoločnosti Mascus. Inzerát bude zverejnený až po zaplatení poplatku v plnej výške. Zmluvným zákazníkom, ktorí predávajú použité vozidlá a stroje pravidelne každý mesiac, sú vystavované faktúry podľa cenníka alebo zákaznícke zmluvy.

6. Informácie o inzerovaných vozidlách a strojoch

Spoločnosť Mascus užívateľom zdôrazňuje, že informácie o použitých vozidlách a strojoch zverejnené v rámci Internetové služby pochádzajú od predávajúcich. Údaje o odhadovanom stave Predmetu sú založené na subjektívnom hodnotení predávajúceho; jedná sa iba o jeho vlastné náhľad na stav Predmete.
Údaje o stave použitého vozidla / stroja teda nie sú založené na hodnotení nezávislé a neutrálne osoby. Spoločnosť Mascus nezodpovedá za správnosť týchto informácií.

7. Práva duševného vlastníctva

Používateľ berie na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k internetovým stránkam, doménam, subdoménám, dizajnu, textu, obsahu, obrazovým materiálom, logu, ochrannej známke spoločnosti Mascus, softvéru a programovému materiálu a ďalšiemu materiálu, ktorý je súčasťou Internetové služby, patria spoločnosti Mascus, s výnimkou obsahu inzerátov, a užívateľ sa týmto výslovne vzdáva akýchkoľvek práv v súvislosti s takým duševným vlastníctvom. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Mascus nesmú používatelia šíriť, zverejňovať, rozmnožovať, sprístupňovať verejnosti alebo komerčne či inak využívať chránený materiál.

8. Náhrada škody a obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Mascus nezaručuje, že Internetová služba bude fungovať bezchybne a že jej servery neobsahujú žiadne počítačové vírusy či iné škodlivé mechanizmy. Spoločnosť Mascus nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku takýchto chýb, počítačových vírusov či iných škodlivých mechanizmov. Ak je v dôsledku využitia Internetové služby nevyhnutná oprava alebo výmena zariadení alebo dát, nenesie spoločnosť Mascus za také náklady žiadnu zodpovednosť. Internetová služba je poskytovaná "ako stojí a leží" a spoločnosť Mascus nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté použitím Internetové služby alebo chybnou funkciou či zlyhaním Internetové služby.

Ak dôjde v rámci spoplatnených služieb k chybe spôsobenej spoločnosťou Mascus, môže spoločnosť Mascus buď chybu opraviť, alebo vrátiť užívateľovi poplatok za inzerciu. Výška náhrady nepresiahne výšku poplatku za inzerciu, ktorý užívateľ spoločnosti Mascus uhradil za využitie Internetové služby. Spoločnosť Mascus nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľom alebo treťou osobou alebo škodu, ktorú spoločnosť Mascus nemohla primerane predvídať.
Na stránkach Internetové služby nájdete odkazy na internetové stránky zverejnené externými poskytovateľmi služieb nezávislými na spoločnosti Mascus. Hoci spoločnosť Mascus ponúka odkazy na tieto služby, zdôrazňuje, že tieto služby poskytujú príslušní poskytovatelia a že podmienky ich užívania teda stanovujú títo poskytovatelia. Spoločnosť Mascus nenesie žiadnu zodpovednosť za cudziu produkty ani služby.
Celková zodpovednosť spoločnosti Mascus je podľa tejto zmluvy vo všetkých prípadoch obmedzená na sumu 500 EUR, s výnimkou úmyselných škôd a škôd spôsobených hrubou nedbanlivosťou.

9. Dostupnosť

Spoločnosť Mascus má právo bez predbežného upozornenia prepracovať, odstrániť, rozšíriť či inak zmeniť celý obsah Internetové služby alebo jeho časť či jej prevádzkovú dobu, technické detaily alebo iný obsah. Spoločnosť Mascus má právo dočasne prerušiť poskytovanie Internetové služby z dôvodu údržby alebo úpravy Internetové služby a za také prerušenie, údržbu či úpravu nenesie zodpovednosť.

10. Zmena podmienok

Obsah a dizajn Internetové služby sa neustále vyvíja a spoločnosť Mascus si preto vyhradzuje právo meniť podmienky svojich služieb. O zmene podmienok sú používatelia informovaní pri prihlásení alebo e-mailom. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť po prihlásení alebo do 30 dní po ich zverejnení na stránkach Internetové služby (vrátane zverejnenia prostredníctvom e-mailu). Užívateľ, ktorý Internetovú službu po zmene podmienok naďalej užíva, berie na vedomie ich záväznosť aj v prípade, že sa zaregistroval, a to ešte než zmeny nadobudli platnosť.

11. Spätná väzba

Ak sa domnievate, že je akákoľvek časť obsahu Internetové služby nesprávna či chybná, informujte nás o tom, prosím, prostredníctvom odkazu "Spätná väzba" na úvodnej stránke Internetové služby. Vo svojej správe prosím chybu či vadu podrobne opíšte.

12. Neplatnosť podmienok

Ak je akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných podmienok uznané v akomkoľvek rozsahu neúčinným, neplatné alebo nevykonateľné, zostávajú všetky ostatné ustanovenia v plnom rozsahu platné a účinné.

13. Vyššia moc

Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za porušenie zmluvných povinností, ak dôjde k nemu z dôvodu prekážok, ktoré zmluvná strana nemohla ovplyvniť (napr. Štrajk, výluka, poškodenie vodou, sabotáž, vandalizmus alebo iné obdobné nepredvídateľná udalosť), nemohla je pri uzavretí zmluvy primerane predvídať a ich následkom nemohla primerane zabrániť.

14. Platnosť podmienok

Tieto záväzné podmienky nadobudnú účinnosť v okamihu, keď ich prijmete použitím Internetové služby alebo registráciou ako užívateľ na stránkach Internetové služby. Tieto podmienky sú platné na dobu neurčitú. Spoločnosť Mascus môže kedykoľvek užívateľovi odoprieť právo na používanie Internetové služby, ak poruší užívateľ tieto podmienky, naruší ak záujmy iných používateľov alebo fungovanie služby.

15. Predčasné ukončenie

Bez ohľadu na ostatné podmienky je každá zo zmluvných strán oprávnená zmluvu ukončiť výpoveďou s okamžitou platnosťou v prípade, že:
a) ktorákoľvek zo strán podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a nevykoná nápravu do 30 dní potom, čo bola na porušenie písomne upozornená.
b) ktorákoľvek zo zmluvných strán preruší platby, ponúka úhradu v splátkach, ocitne sa v úpadku, je jej zabavený majetok či dôjde k inej podobnej udalosti, ktorú je možné primeraným spôsobom vykladať ako dôkaz o úpadku či likvidácii.

16. Subdodávatelia

Spoločnosť Mascus má právo využívať pri poskytovaní svojich služieb subdodávateľa.

17. Rozhodovanie sporov a rozhodné právo

Táto zmluva sa riadi holandským právom s vylúčením jeho kolíznych noriem. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť alebo nárok vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej porušenia, ukončenia alebo neplatnosti alebo s uvedeným súvisiace bude s konečnou platnosťou rozhodnutý holandským súdom v Amsterdame.

Tento dokument bol vyhotovený v anglickom jazyku. Ak bude táto Zmluva preložená do iného jazyka, anglická verzia bude mať prednosť a bude rozhodujúci.

18. Kontaktné údaje

Mascus International BV
Bijster 3
4817 HX Breda
Nizozemsko
Registračné číslo: 57776806